Reverse Trip

Route 6 | Olney Transportation Center to Cheltenham-Ogontz

Saturday | to Olney Transportation Center
Effective September 3, 2017

Cheltenham Ave & Ogontz Ave
StopID:136
Ogontz Ave & Chelten Ave
StopID:80
Olney Transportation Center
StopID:382
1:56am 
2:56am 
3:56am 
5:04am 
5:36am 
5:56am 
6:16am 
6:36am 
6:56am 
7:16am 
7:36am 
7:56am 
8:16am 
8:36am 
8:56am 
9:16am 
9:36am 
9:56am 
10:16am 
10:36am 
10:56am 
11:14am 
11:29am 
11:44am 
11:59am 
12:14pm 
12:29pm 
12:44pm 
12:59pm 
1:14pm 
1:29pm 
1:44pm 
1:59pm 
2:14pm 
2:29pm 
2:44pm 
2:59pm 
3:14pm 
3:29pm 
3:44pm 
3:59pm 
4:14pm 
4:29pm 
4:44pm 
4:59pm 
5:14pm 
5:29pm 
5:44pm 
5:59pm 
6:14pm 
6:29pm 
6:44pm 
7:12pm 
7:40pm 
8:10pm 
8:40pm 
9:10pm 
9:40pm 
10:10pm 
10:40pm 
11:10pm 
11:40pm 
12:10am 
12:35am 
1:00am 
1:30am 
2:04am 
3:04am 
4:04am 
5:12am 
5:44am 
6:04am 
6:24am 
6:44am 
7:04am 
7:24am 
7:44am 
8:04am 
8:24am 
8:44am 
9:04am 
9:24am 
9:45am 
10:05am 
10:25am 
10:45am 
11:05am 
11:23am 
11:38am 
11:53am 
12:08pm 
12:23pm 
12:38pm 
12:53pm 
1:08pm 
1:23pm 
1:38pm 
1:53pm 
2:08pm 
2:23pm 
2:38pm 
2:53pm 
3:08pm 
3:23pm 
3:38pm 
3:53pm 
4:08pm 
4:23pm 
4:38pm 
4:53pm 
5:08pm 
5:23pm 
5:38pm 
5:53pm 
6:08pm 
6:23pm 
6:38pm 
6:53pm 
7:21pm 
7:49pm 
8:19pm 
8:49pm 
9:19pm 
9:49pm 
10:19pm 
10:49pm 
11:19pm 
11:49pm 
12:18am 
12:43am 
1:08am 
1:38am 
2:10am 
3:10am 
4:10am 
5:20am 
5:52am 
6:12am 
6:32am 
6:52am 
7:12am 
7:32am 
7:52am 
8:12am 
8:32am 
8:52am 
9:12am 
9:55am 
10:15am 
10:35am 
10:55am 
11:15am 
11:33am 
11:48am 
12:03pm 
12:18pm 
12:33pm 
12:48pm 
1:03pm 
1:18pm 
1:33pm 
2:03pm 
2:18pm 
2:33pm 
2:48pm 
3:03pm 
3:33pm 
3:48pm 
4:03pm 
4:18pm 
4:33pm 
4:48pm 
5:03pm 
5:18pm 
5:48pm 
6:03pm 
6:18pm 
6:33pm 
6:46pm 
7:01pm 
7:29pm 
7:57pm 
8:27pm 
8:57pm 
9:27pm 
9:57pm 
10:27pm 
10:57pm 
11:27pm 
11:57pm 
12:25am 
12:50am 
1:45am 
Cheltenham Ave & Ogontz Ave
StopID:136
Ogontz Ave & Chelten Ave
StopID:80
Olney Transportation Center
StopID:382