Reverse Trip

Route 6 | Olney Transportation Center to Cheltenham-Ogontz

Weekday | to Olney Transportation Center
Effective September 3, 2017

Cheltenham Ave & Ogontz Ave
StopID:136
Ogontz Ave & Chelten Ave
StopID:80
Olney Transportation Center
StopID:382
1:56am 
2:56am 
3:56am 
4:56am 
5:26am 
5:38am 
5:50am 
6:02am 
6:14am 
6:26am 
6:38am 
6:46am 
6:53am 
7:00am 
7:07am 
7:14am 
7:21am 
7:28am 
7:35am 
7:42am 
7:49am 
7:56am 
8:03am 
8:10am 
8:17am 
8:24am 
8:31am 
8:38am 
8:45am 
8:52am 
8:59am 
9:06am 
9:17am 
9:29am 
9:41am 
9:53am 
10:05am 
10:17am 
10:29am 
10:41am 
10:53am 
11:05am 
11:17am 
11:29am 
11:41am 
11:53am 
12:05pm 
12:17pm 
12:29pm 
12:41pm 
12:53pm 
1:05pm 
1:17pm 
1:29pm 
1:41pm 
1:53pm 
2:05pm 
2:17pm 
2:29pm 
2:41pm 
2:53pm 
3:03pm 
3:11pm 
3:19pm 
3:27pm 
3:35pm 
3:43pm 
3:51pm 
3:59pm 
4:07pm 
4:15pm 
4:23pm 
4:31pm 
4:39pm 
4:47pm 
4:55pm 
5:03pm 
5:11pm 
5:19pm 
5:27pm 
5:36pm 
5:46pm 
5:56pm 
6:06pm 
6:18pm 
6:30pm 
6:45pm 
7:00pm 
7:15pm 
7:30pm 
7:45pm 
8:00pm 
8:15pm 
8:30pm 
8:45pm 
9:00pm 
9:20pm 
9:40pm 
10:00pm 
10:20pm 
10:40pm 
11:00pm 
11:20pm 
11:40pm 
12:10am 
12:35am 
1:00am 
1:30am 
2:04am 
3:04am 
4:04am 
5:04am 
5:35am 
5:47am 
5:59am 
6:11am 
6:23am 
6:35am 
6:48am 
6:56am 
7:03am 
7:10am 
7:17am 
7:24am 
7:31am 
7:38am 
7:45am 
7:52am 
7:59am 
8:06am 
8:13am 
8:20am 
8:27am 
8:34am 
8:41am 
8:48am 
8:55am 
9:02am 
9:09am 
9:16am 
9:27am 
9:39am 
9:51am 
10:03am 
10:15am 
10:27am 
10:39am 
10:51am 
11:03am 
11:15am 
11:27am 
11:39am 
11:51am 
12:03pm 
12:15pm 
12:27pm 
12:39pm 
12:51pm 
1:03pm 
1:15pm 
1:27pm 
1:39pm 
1:51pm 
2:03pm 
2:15pm 
2:27pm 
2:39pm 
2:51pm 
3:03pm 
3:13pm 
3:21pm 
3:29pm 
3:37pm 
3:45pm 
3:53pm 
4:01pm 
4:09pm 
4:17pm 
4:25pm 
4:33pm 
4:41pm 
4:49pm 
4:57pm 
5:05pm 
5:12pm 
5:20pm 
5:28pm 
5:36pm 
5:45pm 
5:55pm 
6:05pm 
6:15pm 
6:27pm 
6:39pm 
6:54pm 
7:09pm 
7:24pm 
7:39pm 
7:54pm 
8:09pm 
8:24pm 
8:39pm 
8:54pm 
9:09pm 
9:29pm 
9:49pm 
10:09pm 
10:29pm 
10:49pm 
11:09pm 
11:29pm 
11:49pm 
12:18am 
12:43am 
1:08am 
1:38am 
2:10am 
3:10am 
4:10am 
5:11am 
5:42am 
5:54am 
6:06am 
6:18am 
6:30am 
6:42am 
6:55am 
7:03am 
7:10am 
7:17am 
7:24am 
7:31am 
7:39am 
7:46am 
7:53am 
8:00am 
8:07am 
8:14am 
8:21am 
8:28am 
8:35am 
8:42am 
8:49am 
8:56am 
9:03am 
9:10am 
9:17am 
9:24am 
9:35am 
9:47am 
9:59am 
10:11am 
10:23am 
10:35am 
10:47am 
10:59am 
11:11am 
11:23am 
11:35am 
11:47am 
12:11pm 
12:23pm 
12:35pm 
12:47pm 
12:59pm 
1:23pm 
1:59pm 
2:11pm 
2:23pm 
2:35pm 
2:47pm 
2:59pm 
3:11pm 
3:21pm 
3:29pm 
3:37pm 
3:45pm 
3:53pm 
4:01pm 
4:09pm 
4:17pm 
4:25pm 
4:33pm 
4:41pm 
4:49pm 
4:57pm 
5:05pm 
5:14pm 
5:21pm 
5:29pm 
5:37pm 
5:45pm 
5:54pm 
6:14pm 
6:24pm 
6:36pm 
6:47pm 
7:02pm 
7:17pm 
7:32pm 
7:47pm 
8:02pm 
8:17pm 
8:32pm 
8:47pm 
9:02pm 
9:17pm 
9:37pm 
9:57pm 
10:17pm 
10:37pm 
10:57pm 
11:17pm 
11:37pm 
11:57pm 
12:25am 
12:50am 
1:44am 
Cheltenham Ave & Ogontz Ave
StopID:136
Ogontz Ave & Chelten Ave
StopID:80
Olney Transportation Center
StopID:382